Tải file lên (nén các tài liệu theo yêu cầu thành file .rar hoặc .zip và đặt tên theo quy tắc:DAPN_CJ_2019_HoTen_So dien thoai.rar. Ví dụ: DAPN_CJ_2019_NguyenVanA_090123456789.rar Kích thước tối đa 3 mb)
Form đăng ký
Form mẫu kế hoạch sản xuất
Form mẫu kịch bản